הבית הגבוה והבית הנמוך

72.00 ₪
הוצאת ספרים: הקיבוץ המאוחד
קֹדֶם גַרְנּוּ בַּבַיִת הַּגָבֹוּהַ, אֲבָל אִּמָאָ אמְרָה שֶהּוא קְצָת שָבור
וְעַד שֶּיתַּקְנו אֹותֹו נֵלְֵך לַבַיִת הַנָמּוְך. 
בַבֹקֶר יָצָאתִי לֶחָצֵר שֶל הַבַיִת הַנָמוך.
ֹלא רָאִיתִי אֶת הַיָם וְלא רָאִיתִי אֶת הַמְכֹונִיֹות ׁשֶנֹוסְעֹות לְמַטָה בַכְבִיׁש.
ָאמַרְתִ י לְאִמא: ”אֵין פֹה ׁשום דָבָר.“
אִמָא ָאמְרָה: ”תִסְתַכְלִי טֹוב.“
 
נורית זרחי - סופרת ומשוררת לילדים ולמבוגרים.
זכתה בפרס זאב (ארבע פעמים), בעיטור אנדרסן (ארבע פעמים),
בפרס ביאליק לספרות ילדים ובפרס לאה גולדברג לשירה.

הילה חבקין איירה ספרי ילדים רבים. זכתה בפרסים בארץ ובעולם.

 

פרטים נוספים

מספר עמודים: 27
שנת הוצאה: 2018
עריכה: יונה טפר
דימוי הכריכה: הילה חבקין

עיצוב הכריכה: יעל רשף

פרטים נוספים

מספר עמודים: 27
שנת הוצאה: 2018
עריכה: יונה טפר
דימוי הכריכה: הילה חבקין

עיצוב הכריכה: יעל רשף