מדיניות החזרה

החזרת מוצרים שנרכשו באתר וביטול עסקה
 • החזרת מוצרים וביטול עסקת מכר מרחוק יעשו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
 • יובהר כי בהתאם לחוק, הרוכש אינו זכאי לבטל עסקה לרכישת ספר ו/או כל טובין אחרים הניתנים לשעתוק או לשכפול. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תאפשר החלפת ספרים שנרכשו באתר, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן.
 • ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר החל מיום עשיית העסקה ועד לאחר 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל המשתמש או קבלת מסמך פרטי העסקה (המאוחר שביניהם) (להלן: "תקופת ההחלפה"), באמצעות הודעה לשירות הלקוחות בדוא"ל info@sipurpashut.com או בטלפון 076-5996630 בצירוף הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, שם המוצר, תאריך רכישה ופרטים ליצירת קשר ("הודעת ההחלפה").
 • ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר/ים שנרכש/ו באתר, למעט ספרים ו/או טובין אחרים הניתנים לשעתוק או לשכפול ובכפוף לכך שערך המוצר עולה על סך של 50 ₪, וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד לאחר 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל המשתמש או קבלת מסמך פרטי העסקה (המאוחר שביניהם) (להלן: "תקופת הביטול"), באמצעות הודעה לשירות הלקוחות בדוא"ל info@sipurpashut.com או בטלפון 076-5996630 בצירוף הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, שם המוצר, תאריך רכישה ופרטים ליצירת קשר ("הודעת הביטול").
 • לאחר אישור החברה (בדוא"ל או בטלפון) כי הודעת ההחלפה או הודעת הביטול התקבלה אצלה (להלן: "האישור על מתן ההודעה"), באחריותו של המשתמש להחזיר לחנות את המוצר/ים הכלולים בהודעת ההחלפה או הודעת הביטול (להלן: "המוצרים המוחזרים") עד לתום תקופת ההחלפה ו/או תקופת הביטול, כהגדרתן לעיל. טרם ההגעה לחנות, מומלץ לברר טלפונית כי לא חל שינוי בשעות הפעילות. ניתן להעביר את המוצרים המוחזרים גם בדואר רשום או עם שליח לכתובת החנות, ואולם מובהר כי הרוכש ישא באופן בלעדי בכל עלויות השילוח הנובעות מכך, וכי באחריותו לוודא עם שירות הלקוחות של החברה שהמשלוח התקבל באופן תקין ומלא בחברה.
 • יודגש כי האישור על מתן ההודעה אינו מהווה הסכמה מצד החברה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים, וכי כתנאי לכך על המשתמש להציג הוכחת רכישה לשביעות רצון החברה (קבלה, פתק החלפה וכיו"ב) ולעמוד ביתר תנאי תקנון זה.
 • ניתן להחזיר מוצר במצב חדש בלבד, אשר לא נפתח ולא נעשה בו כל שימוש. לא תותר החזרת ספר אשר דפיו מקופלים ו/או מקומטים ו/או קרועים ו/או מלוכלכים וכיו"ב. מוצר שנמכר עם אריזה מקורית (לרבות במארז), לא יוחלף אם נפתחה ו/או נפגמה האריזה.
 • כנגד המוצרים המוחזרים, הרוכש יוכל לקבל מוצר/ים חלופי/ים או שובר זיכוי, בגובה הסכום ששולם בפועל בגין המוצרים המוחזרים (לדוגמה: אם מחירו הרגיל של מוצר הוא 100 ₪, אך הרוכש שילם בגינו סך של 80 ₪ עקב הנחה ו/או ניצול הטבה וכיו"ב, גובה סכום המוצר/ים החלופי/ם או הזיכוי יהיה בגובה 80 ₪ בלבד). למען הסר ספק, בחישוב גובה הסכום לא יכללו דמי המשלוח, ככל ששולמו.
 • במקרה של החזרת מוצר בודד שנרכש באתר במבצע בכפוף לרכישת מוצר/ים נוספ/ים (כגון מבצע 1+1, 2+1 וכיו"ב), סכום המוצר/ים החלופי/ים או שובר הזיכוי בגין כל מוצר יחושב באופן הבא: הסכום ששולם בפועל בגין כלל המוצרים שנרכשו במסגרת ההטבה, לחלק במספר המוצרים שנרכשו (לדוגמה: אם מחירו הרגיל של מוצר הוא 100 ₪, והרוכש קנה שני מוצרים בהטבת 1+1, גובה סכום המוצר/ים החלופי/ם או הזיכוי בגין כל מוצר יהיה בגובה 50 ₪ בלבד).
 • בביטול עסקה, יינתן החזר כספי בהתאם לכללי החישוב המופיעים בסעיפים 5.8-5.9 לעיל (בשינויים המחוייבים), ואולם מסכום ההחזר הכספי בגין המוצרים המוחזרים ינוכו דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% ממחיר העסקה, הנמוך מביניהם. לא יינתן לרוכש החזר בגין דמי משלוח.
 • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין תיאור המוצר שנרכש לבין המוצר שהתקבל אצל הלקוח, החברה תיתן למשתמש החזר כספי מלא ולא תגבה כל דמי ביטול, בכפוף למתן הודעה מיידית מצד הרוכש על הפגם ו/או אי ההתאמה עם קבלת המוצר. מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקה (ככל הדרוש) טרם אישור ביטול העסקה, ולהתנות את ביטול העסקה בהצגת מסמכים ואישורים שונים.
 • יובהר כי על מוצרים שנרכשו במבצע ו/או בהנחה ו/או תוך מימוש הטבה (כגון קוד קופון) עשויים לחול הגבלות על החלפת ו/או החזרת מוצרים, בהתאם לתנאים שיופיעו באתר ובפרסומי החברה, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 • החברה תהיה רשאית לבטל עסקה (כולה או חלקה) במקרה שמוצר/ים אזל/ו ממלאי החברה ו/או הספקים, או במקרה של טעות ו/או תקלה ו/או שיבוש במחיר המוצר ו/או תיאור המוצר, במקרה של ניצול לרעה ו/או שימוש לרעה באתר או במקרה של הפרת הדין ו/או הוראות תקנון זה.
 • החזרים כספיים יעשו באותו האופן בו בוצע התשלום בגין העסקה, בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה ובכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה.
 • עסקת מכר מרחוק שנעשתה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ניתן לבטל בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, בכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לנציג החברה (לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית) ובהצגת מסמך המעיד על כך שהרוכש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בביטול כאמור, יחולו הוראות תת פרק זה בשינויים המחוייבים.