מדיניות החזרה

מדיניות ביטול והחזרת מוצרים 
כללי
מטרת הוראות מדיניות זו להציג את התנאים להביא לביטול עסקאות רכישה של מוצרים אשר נרכשו אך ורק באתר האינטרנט של סיפור פשוט וכן את אופן החזרת המוצרים שנרכשו.
בהחזרת מוצרים, כמו ביתר פעילותינו, אנחנו דואגים לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוקי הגנת הצרכן.
ביטול עסקה
ביטול עסקה על ידי הלקוח תעמוד לזכותו למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר. על אף האמור, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת הנכס או המסמך המסכם את פרטי העסקה. 
רוכש המבקש לממש זכות זו, נדרש להודיע לסיפור פשוט על ביטול העסקה של רכישת המוצר ולמסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות, שם המוצר, תאריך הרכישה, אמצעי התקשרות עימו וכן את המסמך "הודעת ביטול" לפי המפורט מטה. .
הרוכש יעביר את הודעת הביטול בשיחת טלפון: 03-5107040 או בהודעה למייל info@sipurpashut.com
ניתן להחזיר ספר במצב חדש, שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו, יחד עם כל נכס שהתקבל בעקבות עשיית העסקה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של סיפור פשוט לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז. 
בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת מצד סיפור פשוט באספקת המוצר, תחזיר סיפור פשוט בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף. 
במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר סיפור פשוט בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה של המוצר לסיפור פשוט תחול על הרוכש ותשולם על ידו. 
בכל מקרה של ביטול עסקה, יידרש הרוכש להציג לסיפור פשוט בהודעת הביטול, גם העתק חשבונית, סרט קופה, או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם סיפור פשוט - או כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון סיפור פשוט, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. 
אופן החזרת התמורה
החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:
ככל שדרש זאת סיפור פשוט - הציג הצרכן חשבונית, המעידים על ביצוע עסקת הרכישה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
החזרת התמורה תיעשה באופן שנעשה בו התשלום. כך למשל: רכישה שבוצעה באמצעות חשבון PAYPAL - אם חויב החשבון - תושב התמורה באמצעות זיכוי חשבון ה-Pay-Pal. 
התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין. 
מועד החזרת התשלום יהיה בכפוף להוראות חוק הצרכן, כלומר במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימי עסקים ממועד הביטול. 
איך ולאן מחזירים?
במקרה של החזרת המוצר, יש תחילה ליצור קשר טלפוני לצורך תיאום ההחזרה: 
א. טל' 03-5107040 או בדוא"ל info@sipurpashut.com 
ב. משלוח בדואר רשום, העברה אישית או ע"י שליח לכתובת: סיפור פשוט, שבזי 36, נוה צדק, תל אביב-יפו;
על הלקוח לוודא שהמוצר הוחזר והועבר לטיפול צוות החנות.