סיפור פשוט

הצהרת פרטיות

פרטיות וקבלת דברי פרסומת

 • לשם רכישת מוצרים באתר ו/או הצטרפות לרשימת התפוצה של החברה, המשתמש נדרש למסור לחברה מידע (כהגדרתו בסעיף 3.6 להלן). יש למסור פרטים מלאים ומדויקים בלבד. יובהר כי לא חלה כל חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירתו תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש, ואולם אם המשתמש לא ימסור את המידע הוא לא יוכל לרכוש מוצרים באתר ו/או להצטרף לרשימת התפוצה.
 • המשתמש יהיה אחראי לדווח לחברה על שינויים בפרטיו האישיים ככל שהדבר נחוץ בכדי לאפשר עמו קשר תקין. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הודעות בדבר הטבות, מבצעים או כל מידע אחר בקשר עם רכישת המוצרים באתר וסטטוס ההזמנה, כתוצאה מכך שהמשתמש לא עדכן את החברה על השינוי בפרטיו האישיים כאמור.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להקליט ו/או לשמור את השיח/ות בין נציגי החברה לבין המשתמש, לצרכי בקרה פנימית ו/או לצורכי תיעוד, בהתאם לשיקול דעת החברה.
 • בהצטרפות לרשימת התפוצה של האתר, המשתמש מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה באמצעי המדיה השונים, כגון דואר אלקטרוני והודעות טקסט (לרבות דרך אפליקציות ו/או רשתות חברתיות), ולרבות באמצעות דיוור ישיר.
 • המשתמש זכאי לבקש מן החברה בכל עת שלא לקבל דברי פרסומת מהחברה וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לחברה לכתובת הדוא"ל info@sipurpashut.com או באמצעות לחיצה על לינק ההסרה המופיע בדבר הפרסומת שנשלח למשתמש.
 • המשתמש מאשר כי המידע אודותיו, לרבות פרטיו האישיים שנמסרו לפי סעיף 4.4 להלן או בהרשמה לאתר ו/או לרשימת התפוצה של האתר, ותיעוד/הקלטות השיחות עימו וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור ("המידע") ישמר על ידי החברה וישמש אותה למטרות תפעול האתר, למטרות שיווק ומכירה של מוצרים, שירותים, הטבות וכן לצורך ביצוע פניות אחרות למשתמש מטעם החברה.
 • המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • מוסכם כי המידע הינו קניינו של החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה על פי דין בגין שימוש במידע, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות.
 • המשתמש יהיה זכאי לבקש מן החברה, בהודעה בכתב, שמידע המתייחס אליו ומשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע של החברה. נמסרה הודעה כאמור, תפעל החברה בהתאם לכל דין, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו. מובהר כי מחיקת המידע עלולה למנוע מהמשתמש המשך קבלת שירותים מהחברה.
 • החברה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש ו/או מידע הנוגע למשתמש במקרים הבאים: (א) ככל שתחול על החברה חובה חוקית לעשות כן ; (ב) במקרה של מחלוקת משפטית אשר תחייב את מסירת הפרטים; (ג) על מנת למנוע שימוש לרעה באתר; (ד) אם הדבר דרוש לצורך השלמת הרכישה באתר ו/או ביצוע החזר כספי ו/או יצירת קשר עם המשתמש.
 • החברה לא תהיה אחראית לכל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, אם בשל גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה (לרבות כוח עליון ו/או התקפת סייבר), המידע יימחק ו/או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש כלשהו.
 • סליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות חברות סליקה ו/או Paypal וכפופה לתנאים ולמדיניות הפרטיות של חברות אלה.