תנאי שימוש

 

1.       כללי
 • האתר בו הינך גולש הינו בבעלות סיפור פשוט בע"מ (להלן: "האתר" ו"החברה" בהתאמה), חברה המפעילה, בין היתר, חנות ספרים עצמאית בנוה צדק (להלן: "החנות") .
 • האתר נותן במה ליצירה וליוצרים, וניתן לרכוש בו ספרים ומוצרי נייר שונים, לקרוא את בלוג החנות והמלצות על ספרים, לקבל מידע על ערבי קריאה ומפגשי תרבות, וכן להתעדכן באופן שוטף על הפעילויות השונות של החברה ו/או החנות.
 • הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה וקיבול מצידך לכל תנאי השימוש (להלן: "התקנון"). לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה. במידה שאינך מסכים לתנאי התקנון ו/או חלק מהתנאים, הנך מתבקש שלא לגלוש באתר ו/או לעשות בו שימוש כלשהו.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל מי שגלש באתר ו/או עשה בו שימוש כלשהו (להלן: "המשתמש") מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל תנאי התקנון.
 • הכותרות להלן הן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפירוש תנאי התקנון ו/או תוקפם.
 • הגלישה והשימוש באתר הינם מותרים רק למי שמלאו לו 18 שנים.
 • אין לעשות באתר כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או למטרות האסורות לפי תנאי תקנון זה.
 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות והוראות התקנון חלות על נשים וגברים כאחד.
2.       שירות ללקוחות ופרטי התקשרות
 • ניתן לפנות לחברה בטלפון: 03-5107040 או בדוא"ל info@sipurpashut.com, או באמצעי התקשרות אחרים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.
 • כתובת החנות: רח' שבזי 36, נוה צדק, תל אביב.
3.       פרטיות וקבלת דברי פרסומת
 • לשם רכישת מוצרים באתר ו/או הצטרפות לרשימת התפוצה של החברה, המשתמש נדרש למסור לחברה מידע (כהגדרתו בסעיף 3.6 להלן). יש למסור פרטים מלאים ומדויקים בלבד. יובהר כי לא חלה כל חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירתו תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש, ואולם אם המשתמש לא ימסור את המידע הוא לא יוכל לרכוש מוצרים באתר ו/או להצטרף לרשימת התפוצה.
 • המשתמש יהיה אחראי לדווח לחברה על שינויים בפרטיו האישיים ככל שהדבר נחוץ בכדי לאפשר עמו קשר תקין. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הודעות בדבר הטבות, מבצעים או כל מידע אחר בקשר עם רכישת המוצרים באתר וסטטוס ההזמנה, כתוצאה מכך שהמשתמש לא עדכן את החברה על השינוי בפרטיו האישיים כאמור.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להקליט ו/או לשמור את השיח/ות בין נציגי החברה לבין המשתמש, לצרכי בקרה פנימית ו/או לצורכי תיעוד, בהתאם לשיקול דעת החברה.
 • בהצטרפות לרשימת התפוצה של האתר, המשתמש מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה באמצעי המדיה השונים, כגון דואר אלקטרוני והודעות טקסט (לרבות דרך אפליקציות ו/או רשתות חברתיות), ולרבות באמצעות דיוור ישיר.
 • המשתמש זכאי לבקש מן החברה בכל עת שלא לקבל דברי פרסומת מהחברה וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לחברה לכתובת הדוא"ל info@sipurpashut.com או באמצעות לחיצה על לינק ההסרה המופיע בדבר הפרסומת שנשלח למשתמש.
 • המשתמש מאשר כי המידע אודותיו, לרבות פרטיו האישיים שנמסרו לפי סעיף 4.4 להלן או בהרשמה לאתר ו/או לרשימת התפוצה של האתר, ותיעוד/הקלטות השיחות עימו וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור ("המידע") ישמר על ידי החברה וישמש אותה למטרות תפעול האתר, למטרות שיווק ומכירה של מוצרים, שירותים, הטבות וכן לצורך ביצוע פניות אחרות למשתמש מטעם החברה.
 • המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • מוסכם כי המידע הינו קניינו של החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה על פי דין בגין שימוש במידע, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות.
 • המשתמש יהיה זכאי לבקש מן החברה, בהודעה בכתב, שמידע המתייחס אליו ומשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע של החברה. נמסרה הודעה כאמור, תפעל החברה בהתאם לכל דין, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו. מובהר כי מחיקת המידע עלולה למנוע מהמשתמש המשך קבלת שירותים מהחברה.
 • החברה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש ו/או מידע הנוגע למשתמש במקרים הבאים: (א) ככל שתחול על החברה חובה חוקית לעשות כן ; (ב) במקרה של מחלוקת משפטית אשר תחייב את מסירת הפרטים; (ג) על מנת למנוע שימוש לרעה באתר; (ד) אם הדבר דרוש לצורך השלמת הרכישה באתר ו/או ביצוע החזר כספי ו/או יצירת קשר עם המשתמש.
 • החברה לא תהיה אחראית לכל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, אם בשל גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה (לרבות כוח עליון ו/או התקפת סייבר), המידע יימחק ו/או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש כלשהו.
 • סליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות חברות סליקה ו/או Paypal וכפופה לתנאים ולמדיניות הפרטיות של חברות אלה.
4.       רכישת מוצרים באתר
 • רכישת מוצרים דרך האתר ואספקתם הינם כפופים למלאי הקיים במחסני החברה, הוצאות הספרים והספקים השונים.
 • החברה אינה מתחייבת כי כל מוצר המופיע באתר אכן יהיה זמין במלאי החברה בפועל בעת ביצוע ההזמנה, שכן לעיתים קיימים חוסרים זמניים או קבועים של מוצר/ים מסיבות שאינן תלויות בחברה (כגון עיכובים וחוסרים בהוצאות לאור).
 • הרכישה באתר הינה באמצעות אחד מאמצעי התשלום הבאים בלבד: (א) כרטיס אשראי רגיל בתוקף (למעט כרטיס מסוג אמריקן אקספרס אשר לא ניתן לעשות בו שימוש באתר); (ב) חשבון Paypal (ג) כרטיס מתנה ("גיפטקארד") שהונפק על ידי החברה והינו בתוקף בעת ביצוע הרכישה, הכל בכפוף לתנאי הגיפטקארד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות כרטיסי חיוב ו/או תווי שי ו/או זיכויים /או המחאות). המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה לביצוע תשלומים באתר באמצעי תשלום שונים מאלה הנקובים בסעיף זה.
 • לצורך ביצוע רכישה באתר על המשתמש למלא פרטים אישיים, כגון: שם מלא, כתובת, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי/Paypal וכיו"ב. יש למסור פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים של המשתמש המבצע את הרכישה בלבד (להלן: "הרוכש").
 • יובהר כי לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למלא את פרטיו האישיים, ואולם אם לא יעשה כן הוא לא יוכל לבצע רכישה של מוצרים באתר.
 • החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה בו פרטי הרוכש מולאו באופן חלקי ו/או שגוי ו/או לא מדויק, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
 • אין חובה להירשם לאתר לשם ביצוע הרכישה, אך מומלץ לעשות כן על מנת להקל במילוי הפרטים ברכישות הבאות. משתמש שביצע הרשמה לאתר נדרש לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה האישית לאתר. יובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות לשימוש של צד שלישי בשם המשתמש ובסיסמה האישית של המשתמש.
 • מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים של צד שלישי הינם אסורים בהחלט. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל רכישה ו/או הרשמה לאתר אשר במסגרתן מולאו פרטים חלקיים ו/או בלתי מדוייקים ו/או כוזבים.
 • לאחר השלמת ההזמנה באתר, ובכפוף לאישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/Paypal, תשלח לרוכש הודעת דוא"ל אוטומטית עם פרטי הרכישה שבוצעה. עם שינוי סטטוס ההזמנה (הזמנה מוכנה וניתנת לאיסוף מהחנות ו/או הועברה למשלוח) תשלח לרוכש הודעת עדכון בדוא"ל ו/או הודעת טקסט.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה מכל סיבה שהיא, ההזמנה תחשב למבוטלת ותהיה חסרת כל תוקף, ואילו הרוכש יקבל באמצעות הודעת דוא"ל עדכון על כך.
 • במקרה של מחסור מוצר במלאי, החברה תעדכן על כך את הרוכש בהודעת דוא"ל ו/או באופן טלפוני.
 • ככל שלא צויין במפורש אחרת, יחולו הכללים הבאים על מחירי המוצרים באתר:
  • אין כפל מבצעים והטבות.
  • כל המחירים באתר נקובים במטבע ישראלי (₪) וכוללים מע"מ.
  • מחירי המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח. בנוסף לדמי המשלוח, לסכום ההזמנה והמשלוח למדינות בחו"ל, עשויים להתווסף היטלים ו/או מיסים ו/או עלויות שונות, בהתאם לכללי מדינת היעד. מובהר כי תשלומים אלה, אם וככל שיהיו, יחולו במלואם על הרוכש בלבד. לפרטים בדבר אפשרויות המשלוח (לרבות אפשרות איסוף עצמי) וזמן האספקה המשוער, ראו מדיניות המשלוחים, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
  • החברה רשאית, אך לא חייבת, לערוך מבצעים ו/או להעניק הטבות והנחות שונות למשתמשים באתר ו/או הנרשמים לרשימת התפוצה של החברה, לרבות באמצעות קוד קופון (להלן: "הקופון"). למימוש הקופון יש להזינו בעת ביצוע הרכישה באתר. ניתן להשתמש בקופון אחד בכל רכישה, בכפוף לתנאים והמגבלות של הקופון. משתמש ו/או רוכש שלא מימש את הקופון ו/או המבצע ו/או ההטבה הקיימים באתר מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי ו/או החזר ו/או תשלום כלשהו.
 • כלל המוצרים, תנאי הרכישה ומחירי המוצרים המופיעים באתר (לרבות מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות קוד קופון), הינם תקפים בביצוע רכישה דרך האתר בלבד. למען הסר ספק, החברה אינה מתחייבת כי מגוון המוצרים, תנאי הרכישה והמחירים באתר יהיו זהים לאלה הקיימים בחנות, והמשתמש לא יהיה רשאי להעלות טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בדבר אי-התאמה בין המוצרים הנמכרים בחנות לבין האתר.
 • תצלומי הספרים והמוצרים השונים נמסרו על ידי ההוצאות לאור והספקים השונים והם מיועדים להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים הנובעים ממגבלות טכניות כמו תאורה ו/או רזולוציה ו/או גרפיקה ולחברה לא תהיה כל אחריות בגין הבדלים אלה.
 • במקרה של טעות בפרסום, בתמונה ו/או תיאור המוצר, במחיר המוצר ו/או בתנאי התשלום, תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת) לבטל את העסקה, ובגין הביטול יינתן החזר כספי מלא.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את פעילות האתר (כולו או חלקו), את מכירת המוצרים באתר (כולם או חלקם), את מתן המבצעים ו/או ההנחות ו/או ההטבות באתר, וכן לשנות את מחירי המוצרים (כולם או חלקם) או להגביל את כמות המוצרים לרכישה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא מתן הודעה מראש. המשתמש מאשר ומצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
5.       החזרת מוצרים שנרכשו באתר וביטול עסקה
 • החזרת מוצרים וביטול עסקת מכר מרחוק יעשו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
 • יובהר כי בהתאם לחוק, הרוכש אינו זכאי לבטל עסקה לרכישת ספר ו/או כל טובין אחרים הניתנים לשעתוק או לשכפול. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תאפשר החלפת ספרים שנרכשו באתר, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן.
 • ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר החל מיום עשיית העסקה ועד לאחר 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל המשתמש או קבלת מסמך פרטי העסקה (המאוחר שביניהם) (להלן: "תקופת ההחלפה"), באמצעות הודעה לשירות הלקוחות בדוא"ל info@sipurpashut.com או בטלפון 03-5107040 בצירוף הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, שם המוצר, תאריך רכישה ופרטים ליצירת קשר ("הודעת ההחלפה").
 • ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר/ים שנרכש/ו באתר, למעט ספרים ו/או טובין אחרים הניתנים לשעתוק או לשכפול ובכפוף לכך שערך המוצר עולה על סך של 50 ₪, וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד לאחר 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל המשתמש או קבלת מסמך פרטי העסקה (המאוחר שביניהם) (להלן: "תקופת הביטול"), באמצעות הודעה לשירות הלקוחות בדוא"ל info@sipurpashut.com או בטלפון 03-5107040 בצירוף הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, שם המוצר, תאריך רכישה ופרטים ליצירת קשר ("הודעת הביטול").
 • לאחר אישור החברה (בדוא"ל או בטלפון) כי הודעת ההחלפה או הודעת הביטול התקבלה אצלה (להלן: "האישור על מתן ההודעה"), באחריותו של המשתמש להחזיר לחנות את המוצר/ים הכלולים בהודעת ההחלפה או הודעת הביטול (להלן: "המוצרים המוחזרים") עד לתום תקופת ההחלפה ו/או תקופת הביטול, כהגדרתן לעיל. טרם ההגעה לחנות, מומלץ לברר טלפונית כי לא חל שינוי בשעות הפעילות. ניתן להעביר את המוצרים המוחזרים גם בדואר רשום או עם שליח לכתובת החנות, ואולם מובהר כי הרוכש ישא באופן בלעדי בכל עלויות השילוח הנובעות מכך, וכי באחריותו לוודא עם שירות הלקוחות של החברה שהמשלוח התקבל באופן תקין ומלא בחברה.
 • יודגש כי האישור על מתן ההודעה אינו מהווה הסכמה מצד החברה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים, וכי כתנאי לכך על המשתמש להציג הוכחת רכישה לשביעות רצון החברה (קבלה, פתק החלפה וכיו"ב) ולעמוד ביתר תנאי תקנון זה.
 • ניתן להחזיר מוצר במצב חדש בלבד, אשר לא נפתח ולא נעשה בו כל שימוש. לא תותר החזרת ספר אשר דפיו מקופלים ו/או מקומטים ו/או קרועים ו/או מלוכלכים וכיו"ב. מוצר שנמכר עם אריזה מקורית (לרבות במארז), לא יוחלף אם נפתחה ו/או נפגמה האריזה.
 • כנגד המוצרים המוחזרים, הרוכש יוכל לקבל מוצר/ים חלופי/ים או שובר זיכוי, בגובה הסכום ששולם בפועל בגין המוצרים המוחזרים (לדוגמה: אם מחירו הרגיל של מוצר הוא 100 ₪, אך הרוכש שילם בגינו סך של 80 ₪ עקב הנחה ו/או ניצול הטבה וכיו"ב, גובה סכום המוצר/ים החלופי/ם או הזיכוי יהיה בגובה 80 ₪ בלבד). למען הסר ספק, בחישוב גובה הסכום לא יכללו דמי המשלוח, ככל ששולמו.
 • במקרה של החזרת מוצר בודד שנרכש באתר במבצע בכפוף לרכישת מוצר/ים נוספ/ים (כגון מבצע 1+1, 2+1 וכיו"ב), סכום המוצר/ים החלופי/ים או שובר הזיכוי בגין כל מוצר יחושב באופן הבא: הסכום ששולם בפועל בגין כלל המוצרים שנרכשו במסגרת ההטבה, לחלק במספר המוצרים שנרכשו (לדוגמה: אם מחירו הרגיל של מוצר הוא 100 ₪, והרוכש קנה שני מוצרים בהטבת 1+1, גובה סכום המוצר/ים החלופי/ם או הזיכוי בגין כל מוצר יהיה בגובה 50 ₪ בלבד).
 • בביטול עסקה, יינתן החזר כספי בהתאם לכללי החישוב המופיעים בסעיפים 5.8-5.9 לעיל (בשינויים המחוייבים), ואולם מסכום ההחזר הכספי בגין המוצרים המוחזרים ינוכו דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% ממחיר העסקה, הנמוך מביניהם. לא יינתן לרוכש החזר בגין דמי משלוח.
 • במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין תיאור המוצר שנרכש לבין המוצר שהתקבל אצל הלקוח, החברה תיתן למשתמש החזר כספי מלא ולא תגבה כל דמי ביטול, בכפוף למתן הודעה מיידית מצד הרוכש על הפגם ו/או אי ההתאמה עם קבלת המוצר. מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקה (ככל הדרוש) טרם אישור ביטול העסקה, ולהתנות את ביטול העסקה בהצגת מסמכים ואישורים שונים.
 • יובהר כי על מוצרים שנרכשו במבצע ו/או בהנחה ו/או תוך מימוש הטבה (כגון קוד קופון) עשויים לחול הגבלות על החלפת ו/או החזרת מוצרים, בהתאם לתנאים שיופיעו באתר ובפרסומי החברה, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 • החברה תהיה רשאית לבטל עסקה (כולה או חלקה) במקרה שמוצר/ים אזל/ו ממלאי החברה ו/או הספקים, או במקרה של טעות ו/או תקלה ו/או שיבוש במחיר המוצר ו/או תיאור המוצר, במקרה של ניצול לרעה ו/או שימוש לרעה באתר או במקרה של הפרת הדין ו/או הוראות תקנון זה.
 • החזרים כספיים יעשו באותו האופן בו בוצע התשלום בגין העסקה, בתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה ובכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה.
 • עסקת מכר מרחוק שנעשתה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ניתן לבטל בתוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, בכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לנציג החברה (לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית) ובהצגת מסמך המעיד על כך שהרוכש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בביטול כאמור, יחולו הוראות תת פרק זה בשינויים המחוייבים.
6.       הגבלת אחריות
 • המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שזמן האספקה ו/או זמינות המוצרים במלאי החברה תלויים בצדדים שלישיים, כגון ההוצאות לאור, חברות שליחויות, רשות הדואר וכיו"ב ולרבות אירועים של כוח עליון ו/או שביתות ו/או מגפות ו/או מגבלות מצד רשויות המדינה. יובהר כי החברה אינה מתחייבת כי מגוון המוצרים המופיע באתר אכן קיים במלאי החברה בפועל ו/או כי לא תהיה חריגה מזמני האספקה המשוערים המופיעים במדיניות המשלוחים.
 • השימוש באתר, לרבות גלישה באתר ו/או ביצוע רכישה של מוצר/ים ו/או קבלת עדכונים ודברי פרסומת מהחברה, מתבצע בין היתר באמצעות מערכות ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה (ו/או מי מטעמה), אינה מתחייבת כי לא תהיינה שגיאות ו/או תקלות בביצוע הזמנות ובקבלת עדכונים, והיא אינה אחראית לתקלות הנובעות מתקלות במערכות של החברה ו/או ברשת האינטרנט ו/או כל גורם שהוא אשר אין לה שליטה על פעילותו ופעולותיו.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית ו/או פעילות בניגוד לכללי תקנון זה מצד משתמשים או מפרסמים או יוצרים או מצד כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה.
 • החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכך שהמשתמש באתר לא השלים את רכישתו ו/או רכישתו לא התקבלה במערכת החברה ו/או המשתמש לא השלים את הרשמתו לאתר ו/או לרשימת התפוצה ו/או לא קיבל עדכונים ו/או דברי פרסומת מהחברה ו/או כל בעיה טכנית אחרת המונעת את הרכישה ו/או קבלת פרסומים ועדכונים ו/או הגלישה באתר.
7.       קניין רוחני ושימושים אסורים באתר
 • כל הזכויות בקשר עם האתר, לרבות שם האתר, תוכן האתר, המלצות, בלוג האתר, תמונות, גרפיקה, עיצוב וכיו"ב הינן בבעלות בלעדית של החברה, למעט יצירות, תמונות ותיאורי המוצרים אשר הם קניינם של צדדים שלישיים אשר הרשו לחברה לעשות בהם שימוש.
 • החברה לא תישא באחריות לתוכן היצירות ו/או הספרים ו/או תיאורי המוצרים המפורסמים באתר אשר התקבלו מהיוצרים ו/או ההוצאות לאור, וכל הסתמכות ו/או פעולה בעקבות הפרסומים האמורים הינה באחריות המשתמש בלבד.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי החברה רואה ערך עליון בקידום היצירה ועושה מאמצים רבים לשמור על זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים וליתן קרדיט ליוצרים. משתמש אשר נתקל בפרסום כלשהו באתר אשר הוא סבור כי הוא מפר את זכויותיו, מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה באופן מיידי.
 • אין להשתמש בשם האתר ו/או באתר ו/או בכל חלק מהאתר, במישרין ו/או בעקיפין ובכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב.
 • חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לפרסם, לאחסן, ליצור מאגר/לקט, לשנות ולהעביר לגורם כלשהו את תוכן האתר ו/או חלק ממנו, או לעשות שימוש מכל סוג שהוא במידע ובתכנים באתר, במישרין ו/או בעקיפין, אלא אם ניתן אישור מהחברה מראש ובכתב.
 • אין להשתמש ביישומי מחשב מכל סוג שהוא על מנת לבצע חיפוש, סריקה, העתקה ו/או העמדה לרשות הציבור של מידע ותכנים באתר.
8.       נגישות
 • "סיפור פשוט" רואה חשיבות עליונה בהנגשת פעילותה לכלל האוכלוסיה ולפיכך ביצעה, בין היתר, התאמות נגישות לבעלי מוגבלות באתר. לפרטים נוספים ראו הצהרת הנגישות.
 • לבקשות ו/או שאלות ו/או הצעות שיפור בנושאי נגישות, אנא פנו אלינו בצירוף פרטים מלאים לדוא"ל info@sipurpashut.com או בטלפון: 03-5107040.
9.       שונות
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את החברה רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר האינטרנט של החברה שכתובתו: https://www.sipurpashut.com.
 • כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי תקנון זה.
 • כל התנהגות של החברה ו/או מי מטעמה בניגוד לאמור בתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תחשב כויתור של החברה על האמור בתקנון זה.
 • הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.
 • במקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים של החברה, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • פעל משתמש בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לדין, ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך וישפה את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, או תביעה שיגרמו לה כתוצאה מכך.