תנאי שימוש

תנאים והתניות אלו חלים על האתרים, היישומים והתכתובות שב:

דואר אלקטרוני שנשלח למשתמשים רשומים למטרות שיווק ומכירה באתר, ביישומים ובתכתובות לעיל כפוף באופן מוחלט לתנאים ולהתניות אלו.

הגישה לאתר סיפור פשוט ויישומיו והשימוש בו הינם באחריותך הבלעדית. אין לראות בייעוץ כלשהו שניתן באתר, ביישומים ובתכתובות של סיפור פשוט תחליף כלשהו לייעוץ מקצועי. אנו שומרות לעצמנו את הזכות לשנות ולשפר את התנאים וההתניות הללו מעת לעת וללא שנודיע לך על כך מראש. התנאים וההתניות הנוכחיים זמינים תמיד ב:

 

שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפטור מכל חבות את סיפור פשוט, מנהלותיה, עובדותיה, יועצותיה וסוכנתיה בגין תביעה כלשהי של צד שלישי, חבות, נזק ו/או עלות (לרבות, אבל לא מוגבל לשכר טרחת עורך דין ותשלומים) שנובעים משימושך באתר סיפור פשוט, ביישומיה ובתכתובות שלה, או שנובעים מהפרת התנאים וההתניות על ידך.

חבות

סיפור פשוט לא תישא כלפיך באחריות כלשהי, אם מכוח דיני חוזים, דיני נזיקין (כולל עוולת רשלנות) או אחרים, בגין הפסד או נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי, בגין אובדן רווח כלשהו (ישיר או עקיף), אובדן מכירות, אובדן של רצון טוב או של מוניטין, אבדן עסק, תביעות צד שלישי, נזק כלכלי טהור שנובע מביצוע או מאי ביצוע של התחייבויותינו או בקשר להן, בכפוף לתנאים ולהתניות אלו, לרבות נזק שניתן היה לחזות באופן סביר ביום שבו הזמנת את הסחורות.

תמחור ומשלוחים

המחירים הם בש"ח וכוללים מס קניה (טובין ושירותים) בשיעור הנוכחי. העלות הכוללת של הזמנתך נקבעת על פי מחיר המוצרים בתוספת חיובי משלוח כלשהם.

מחירי המשלוחים שלנו זמינים ב:

תשלומך יחויב ויסולק לפני המשלוח של סחורה כלשהי, לאחר שההזמנה בוצעה בהצלחה. עם ביצוע הזמנה הנך מאשר שאתה בעל החשבון שמשמש לתשלום. כל התשלומים כפופים לבדיקות אימות ולאישור הגוף המנפק. אם המנפק לא יאשר את העסקה מסיבה כלשהי, לא תהיה לנו כל חבות שהיא בגין עיכוב כלשהו או בגין אי ביצוע המשלוח.

כל הסחורות והשירותים כפופים לזמינות. אנו עושים כל מאמץ כדי לשמור על רמות מלאי מדויקות, אולם סיפור פשוט אינה נושאת באחריות לרמות מלאי שגויות או להזמנות שלא מומשו כתוצאה מכך.

אנו עושות כל מאמץ כדי למסור סחורות ושירותים כפי שמצוין, אולם איננו ערבות לכך. סיפור פשוט אינה נושאת באחריות למשלוח שנמסר לאחר זמן המסירה שהוערך.

אישור הזמנה

לאחר שבוצעה הזמנה לסחורות ולשירותים שמוצגים באתרים, ביישומים ובתכתובות של, יישלח מסיפור פשוט אישור בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ובו פרטים של ההזמנה כפי שבוצעה. אישור זה אינו מהווה אסמכתא לקיבול ההזמנה על ידי סיפור פשוט. הזמנתך תהיה מקובלת רק בעת משלוח הסחורות והגעתן לכתובת אותה ציינת או בעת מתן השירות.

למרות שאנו עושות כל מאמץ כדי שאתרנו יהיה מעודכן ונטול שגיאות, עלולות לחול שגיאות בתיאור המוצר ובמחירו. אם נגלה שגיאה כזו לאחר ביצוע הזמנה, ניצור אתך קשר ונציג לך את המידע המעודכן. תוכל אז לבחור לבטל את ההזמנה או לאשר אותה שנית עם הפרטים החדשים. אם לא נצליח להשיג אותך, נתייחס להזמנתך כמבוטלת.

אנו מקפידים על נכונות כל תמונות המוצר וכל פרטיו שמוצגים באתרינו, ביישומינו ובתכתובות שלנו. עם זאת, איננו יכולות לערוב לדיוק של כל תמונות המוצר וכל פרטיו.

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו זמינה ב: 

כתב ויתור על סימנים מסחריים ועל זכויות יוצרים של צד שלישי

אלא אם צוין כך במפורש, אין לשייך בשום אופן לסיפור פשוט  גוף כלשהו, מקום כלשהו או מוצר ושירות כלשהם של צד שלישי שמופיעים באתרים, ביישומים או בהתכתבויות של סיפור פשוט, ואין להניח מראש את קיומו של כל שיוך מעין זה.

כל הסימנים המסחריים ושמות המותגים המופיעים בסיפור פשוט, וכל אחד מהם בפני עצמו, שייכים לבעלים של הסימן המסחרי ושל זכויות היוצרים בהתאמה. כל אזכור של סימן מסחרי או של שם מותג שהוא בא לתאר או לזהות מוצרים ושירותים שאנו מציעים, ובשום אופן אין לראות באזכור כזה משום קביעה כלשהי באשר לתמיכת סיפור פשוט במוצרים או בשירותים אלו או באשר לקשר ביניהם.

שירותי צד שלישי

האתרים, היישומים והתכתובות של סיפור פשוט מציגים קישורים לאתרים או ליישומים של צד שלישי שלדעתנו עשויים לעניין את משתמשי סיפור פשוט . לסיפור פשוט אין שליטה כלשהי בתוכנם של אתרים ויישומים אלו. כל עסקה שמבוצעת באמצעות אתרים או יישומים מעין אלו היא באחריותך בלבד ועליך לקרוא את התנאים ואת ההתניות הרלבנטיים לפני שתמשיך ותתקדם בעסקה.