Granta 131 | The Map Is Not the Territory

110.00 ₪
הוצאת ספרים: Granta
בגיליון The Map Is Not the Territory ניתן למצואבין היתר, יצירות מאת שמות כמו ראג'ה שחאדה, צ'יינה מלוויל, ג'ון אשברי, ג'ס בול ואן קרסון, שמפרסמת שם את החלק השני של המחזה שעת קראפ שהתפרסם בגיליון השני של המהדורה המקומית של גרנטה. כמו גם, סדרת תצלומים מהפנטת מאת נעמי גודל ועוד מסות וסיפורים מלאי עניין ורגש.